Autore Redazione
domenica
5 Marzo 2023
20:56
Condividi
Cronaca - Alessandria

La businà del Carvè Lisandrén 2023

La businà del Carvè Lisandrén 2023

ALESSANDRIA – La businà deve dire “quello che è giusto” e raccontare con ironia gli eventi più chiacchierati e discussi degli ultimi mesi. Lo ricordano anche i graffianti versi in dialetto alessandrino di Gianni Pasino che questa domenica 5 marzo 2023, per l’ottavo anno, è stato il “bosinatore” del Carnevale di Alessandria.

Di seguito la versione in dialetto e la traduzione.

A l’è Carvè, bitùmsi an testa
ch’a l’è ura ad’fè festa,
anca se uardàndzi ‘ntùr
per festegè ui va pròpi ūn bel mùr.

Col virus a l’uma ‘ncùra nent sbrujàia,
se a t‘ài frigg, bitti ‘na maja,
perché se t’anvischi la stivéta
la va finì che t’at masi quàndi ch’at riva la buléta

e a j’ò capì che chì an riva a Tani
chi c’al va ben a l’è Restiani,
ma la ‘è sémper mej, e av la digh piano piano…
fè stè ben lū, pūtòst che Bagliano!

La bastava nent l’epidemia,
e strangulèsi con l’ecunumia,
u s’è bità anca Putén
a fè la guèra ac’mé ‘n cretén.

Me a son nent espèrt, av la dìgh dabòn,
a sỏ nent chi ch’a l’aba razòn,
ma a pens che se t’tiri al bombi ans’el masnà
t’pori pròpi nenta esi perdunà
e po’um sméjia ‘n afari an pò da semo
parlè ‘d guèra… a Sanremo.

Se el Festival ch’el va an televisiòn
ui da vuz a chi c’lè ch’l’à del quistiòn,
minim minim… con tūcc i cantànt
u j’andava anca  ‘l Sindic Abunànt,
perché và bè che chì a Lisàndria j’è nent la guèra,
ma a sùma urmai col ciapi ‘n tèra.

Me d’i cantànt d’ades a ‘na cugnés pòc,
im sméju quasi tūcc tardòc,
a j‘ò la nustalgia dl’animo mesto
ma a j’ò capì se cl’è el Pre-Dissesto;
cul afari che se t’crompi, t’devi sūbit vendi,
perché t’ài méa d’ater sold da spendi.

La parola “Dissesto”, c’mèsiséja l’ho capita:
al vò di che urmai a sùma ant’ la nita…
e cul “Pre” che dadnàn j’àn ousì bitè…
l’è n’abreviasiòn: èl vo di preghè,
preghè che se ant’ la nita la sità a l’è sprufundàja
c’la saba teni almenu… la buca saràja!

Pỏver el me Giorgio, l’era ‘na fiù, bèl ac’mè ‘na masnà
ses meis da Sindic… e ad culp l’è anvegià!
Tén dūr, fanciòt…, t’ai ancùr quatr’ani,
perché a j’uma capì che au long a Tani
u j’è anzén Sindic cl’àba tòst amparà
a j’esi an Cumén… cunfermà,
fina Revigliasco con u so cudén
la duvì mulè el cadreghén!

Chi ch’u stūdia ansèma al servéli fini
u j’à dàcc la culpa a Barosini,
jén ch’el va da chì e da là,
basta avéj ‘na pultròn-na da pudì stè setà.

A l’è ‘n fenomeno dabòn
a piè di vut agl’elesiòn
e s’u j’eisa girà bén, ant’in mumént,
as la truàvu an Parlamént.

A batajè da pari a pari
con Fornaro e Molinari,
‘na ròba sichira l’è che mai
me a l’ò vist ans’u travàj…

Be’, d’altronde, l’è nent ūn mistero
ch’u sea dipendent del Ministero.

Ai nòster pulitic a voj diji che se i sàn nent se fè
da la sỏ fnèstra i poru uardè,
piasa Ratàs a l’è ‘n burdèl
con tūtt is machini… che ciadèl!

A paròli i son tūc ambientalisti
ma po’ i sa sgagiu a tirè d’i cristi
se pròpi tacà i poru nent parchegè
al post  andònda ch’i devu andè.

Ambientalista l’è nent anmà chi c’al va a pé,
ma anca chi ch’us preoccupa dla Solvay:
tardi o tòst im daràn del spiegasiòn
se suta tera j’è i bidòn!

Av stagh nònca a dì, né mà né bén,
ans’u nòster teater del Cumén
tònt il san anca ‘l masnà
cl’è destinà a armani sarà,

che du rest la Sitadéla
l’è sautàja ant la braza da la padéla,
urmai si pỏver casermòn
i van bén anmà per chi ch’al guadagna con i mòn.

A son nent chì per critichè,
ma il sei tūcc ch’us fa per parlè
e la Businà a la dév dì cul cl’è gist,
cul cl’à sentì e cul cl’à vist.

Per fèvi n’esempi, l’à vist che Turtòn-na
urmai dla Pruvincia a l’è padròn-na.
I travàj che là is son bità a fè
Lisòndria us’ia po’ ammà sugnè.

Noi però a sùma bòn
a Amazòn a fèj el cabanòn,
acsé i curié da la matén bunùra
i vòn ai sent a l’ura,
con la sà ‘nsla còua i devu viagè
sémper an presia perché
pach e pachét ant’el cà i devu cunsgnè,
sgasànda tūcc coi so furgòn
quasi sémper sensa cunisiòn.

E i negosi du centro, se t’vori fè?,
i patissu la mudernità, j’è poch da sinquantè …
du rest a ‘s punto chì ambzògna che tūcc a firmùma la réisa
perché a cà as fuma purtè la spéisa.

Surtùma fioi, ch’a l’è bèl stè chì antùr,
acsè a riesùma fina uardèsi ant’el mùr;
andùma a balè, o magàra au cine,
sednò ad sta sità… a l’è la fine!

L’esempi u j’è, me a l’ò vist
con tūtt el ròbi ch’i fòn al Crist,
urmai, me cara gent, u Centro, a sỏ nenta ac’mè cl’a sea
ma l’è d’adlà dal cavalcavea…
Curs Aqui a l’è pū an periferéa!

Is dàn da fè, j’àn quasi tūtt,
i fàn amnì bèl anca cul cl’è brūtt;
ogni smòn-na d’inisiativi is Riòn a l’è pén,
ui manca anmà el palàsi del Cumén!

Adès ansèma a voj fè ‘na scumésa:
se i fàn ‘na bèla prumésa,
s’ai prumétu ad dèji ūn cadreghén
me a son cunvint che al Crist el vaga a stèj anca Barusén!

E magàra anca Sua Eminenza ‘l Vescuv ui pudrisa ‘ndè;
lū che adès u stà dai Frà fradé;
du rest con Crist… l’è nònca da dì
us trova bén e us po’ capì.

Pỏver Munsgnùr Gallese, quànt patéma
ogni dì a l’à di nov prubléma,
con i previ cl’à da spustè
ui na j’è nònc jén ch’u riés a cuntentè!

Uardè nèh, me a son nent ‘n esperto ‘d Vangeli
ma a sỏ che dall’alto dei cieli
i disu che nos Signùr… u séa jén tòst
cl’è là a l’òut, an tèra e an tūc i pòst:

ambzògna di au nòster car Munsgnùr
che ui n’è anmà jén ac’mè u Signùr:
lū, ansà e ‘n là, el po’ ‘ndè,
ma al sùma che tūcc i prèvi i preferisu nent bugiè.

A voi ancùra dìvi ‘na ròba: j’èi vist che an televisiòn
as sùma fàcc unur con Franco Rangòn:
a l’era an mèz ai vègg, du rèst j’àvu quasi tūcc la sỏ età,
ma lū a l ‘è cit e fén ac’mé ‘na masnà.

Al cunzùma tūcc, a l’à talmént ‘na bèla vùz,
ch’al pò cantè séa per i mort che per i spùz!
Anca per i Grigi l’à fàc la cansòn,
dermàgi ch’um fa amnì an ment la retrucesiòn!

Tànta fadéia per andè an Serie B
e an poc méis i m’òn fàc capì
che a sùma pròpi nent tajà
gnònc per la B, fighirùmsi la A.

E téj, pỏver tifùs… paga e tàsi
e fàt andè bén u Siùr Di Masi,
perché antònt u j’è gnònca ‘n còn
che chì el vòja trè fòra del gròn.

E sensa Euro… um dispiàs,
ma andùma turna a giughè al Castlàs
e s’ui i mànchéisa ancùra an po’ d’aiūt,
a riesarréivu a bati nònca cui d’Astūt.

Me car Lisandrén, ancò a l’è Carvè,
dònca festegiùma e ‘dès sentùma Cristina D’Avena
ch’a l’è ‘mnia chì per cantè con tànta lena
e tūcc i nỏster dispiasì e maquè, per sta giurnà, um farrà smentiè!

 

LA TRADUZIONE 

È Carnevale, mettiamoci in testa
che è ora di far festa,
anche se guardandosi attorno
per festeggiare ci va proprio una bella faccia tosta.

Dal virus non ne siamo ancora fuori,
se hai freddo, mettiti una maglia,
perché se accendi la stufetta
va a finire che ti suicidi quando ti arriva la bolletta

e ho capito che qui in riva al Tanaro
chi va bene è Restiani,
ma è sempre meglio, e ve lo dico piano
far star bene lui, piuttosto che Bagliano!

Non bastava l’epidemia,
e strangolarci con l’economia,
ci si è messo anche Putin
a far la guerra come un insensato.

Io non sono esperto, ve lo dico davvero,
e non so chi abbia ragione,
ma penso che se tu tiri le bombe sui bambini
non puoi proprio essere perdonato
e poi mi sembra un affare un po’ impropriato
parlar di guerra… a Sanremo.

Se il Festival che viene trasmesso in televisione
dà voce a chiunque dibatta una questione,
minimo minimo… insieme a tutta la compagnia cantante
doveva andarci anche il Sindaco Abonante,
perché va bene che qui ad Alessandria non c’è la guerra,
ma siamo ormai tutti col deretano per terra!

Io dei cantanti d’oggi ne conosco pochi,
mi sembrano quasi tutti allocchi,
ho la nostalgia dell’animo mesto,
ma ho capito cos’è il Pre-Dissesto;
quella cosa che se tu compri, devi subito vendere,
perché non hai altri soldi da spendere.

La parola “Dissesto”, ad ogni modo l’ho capita:
vuol dire che ormai siamo nel fango…
e quel “Pre” che davanti han voluto mettere…
è un’abbreviazione: vuol dire pregare,
pregare che se nel fango la città è sprofondata
sappia tenere almeno… la bocca chiusa!

Povero il mio Giorgio, era un fiore, bello come un bambino
sei mesi da Sindaco… e di colpo è invecchiato!
Tieni duro, ragazzo…, hai ancora quattro anni,
perché abbiamo capito che lungo il Tanaro
non c’è nessun Sindaco che abbia imparato
a esser in Comune… confermato,
persino Revigliasco con il suo codino
ha dovuto abbandonare il cadreghino!

Chi studia con i cervelli fini
ha dato la colpa a Barosini,
uno che va di qui e di là,
basta aver una poltrona da potercisi sedere.

E’ davvero un fenomeno
a prender voti alle elezioni
e se gli fosse andata bene, in un momento,
ce lo trovavamo in Parlamento.

A battagliare da loro pari
con Fornaro e Molinari,
una cosa sicura è che mai
non l’ho visto sul lavoro…

Bè, d’altronde, non è un mistero
che sia dipendente del Ministero.

Ai nostri politici voglio dire che se non sanno cosa fare
dalla loro finestra possono guardare,
Piazza Rattazzi è un gran bailamme
con tutte queste macchine… che confusione!

A parole son tutti ambientalisti
ma poi son veloci a tirar dei cristi
se non possono parcheggiare
nel posto dove devono andare.

Ambientalista non è soltanto colui che va a piedi,
ma anche chi si preoccupa della Solvay:
prima o poi ci daranno spiegazioni
se sotto terra ci sono i bidoni!

Non vi sto neanche a dire, né male né bene,
ciò che riguarda il Teatro del Comune
tanto lo sanno anche i bambini
che è destinato a rimanere chiuso,

che del resto la Cittadella
è saltata nella brace dalla padella,
ormai questi poveri casermoni
van solo bene per chi specula sui mattoni.

Non sono qui per criticare,
ma lo sapete tutti che si fa per parlare,
e la Businà deve dire quello che è giusto,
ciò che ha sentito e visto.

Per farvi un esempio, ha visto che Tortona,
ormai della Provincia è padrona.
I lavori che hanno iniziato
Alessandria se li può soltanto sognare.

Noi però siamo capaci
a far costruire i capannoni ad Amazon,
così i corrieri dalla mattina presto
vanno ai cento all’ora,

con il sale sulla coda devono viaggiare
sempre di fretta perché
pacchi e pacchetti nelle case devono consegnare,
sgasando tutti con i loro furgoni
quasi sempre senza cognizione.

E i negozi del centro, cosa vuoi fare…?
soffrono la modernità, c’è poco sa star lì a filosofeggiare…
del resto a questo punto bisogna che tutti firmiamo la resa
perché a casa ci facciamo portar la spesa.

Usciamo ragazzi, che è bello star qui attorno,
cosi riusciamo perfino a guardarci in faccia;
andiamo a ballare, o magari al cinema,
se no di questa città… è la fine!

L’esempio c’è, io l’ho visto
con tutte le cose che fanno al Cristo,
ormai, mia cara gente, il Centro, non so come sia
ma è aldilà del Cavalcavia…
Corso Acqui non è più in periferia!

Si danno da fare, hanno quasi tutto,
fanno diventare bello anche ciò che è brutto;
ogni settimana di iniziative questo Rione è pieno a più non posso,
gli manca soltanto Palazzo Rosso!

Adesso con voi voglio fare una scommessa:
se gli fanno una bella promessa,
se gli garantiscono una poltrona di potere
io son convinto che anche Barosini al Cristo ci vada ad abitare!

E magari anche Sua Eminenza il Vescovo potrebbe andarci;
lui che adesso abita dai Frati Confratelli;
del resto con Cristo… neanche a dirlo
si trova bene e si può capire.

Povero Monsignor Gallese, quanti patemi
ogni giorno ha dei nuovi problemi,
con i preti che ha da spostare
non ce n’è neanche uno che riesca ad accontentare!

Guardate, io non sono esperto di Vangeli,
ma so che dall’alto dei cieli
dicono che nostro Signore… sia uno tosto
che sta in alto, in terra e in ogni posto:
bisogna dire al nostro caro Monsignore
che ne esiste soltanto uno come il Signore:
lui, di qua e di là, può andare,
ma lo sappiamo che tutti i sacerdoti preferiscono non muoversi.

Voglio ancora dirvi una cosa: avete visto che in televisione
ci siamo fatti onore con Franco Rangone:
era tra gli anziani, del resto avevano la sua età,
ma lui è piccolo e fine come un bambino.

Lo conosciamo tutti, è talmente bella la sua voce,
che può cantare sia per i morti che per gli sposi!
Anche per i Grigi ha scritto la canzone,
peccato che mi fa venir in mente la retrocessione!

Tanta fatica per andare in Serie B
e in pochi mesi ci hanno fatto capire
che non siamo proprio fatti per la B, figuriamoci la A.

E tu, povero tifoso… paga e taci
e fatti andar bene il Signor Di Masi,
perché intanto non c’è neanche un cane
che qui voglia tirare fuori dei soldi.

E senza Euro… mi dispiace,
ma torneremo a giocare a Castellazzo,
e se mancasse ancora un po’ d’aiuto
non riusciremmo a battere neanche quelli di Astuti.

Cari Alessandrini, oggi è Carnevale,
dunque festeggiamo e adesso sentiamo Cristina D’Avena
che è venuta qui per cantare con tanta lena
e tutti i nostri dispiaceri e dolori, per questa giornata, ci farà dimenticare!

Condividi