Autore Redazione
domenica
24 Febbraio 2019
18:10
Condividi
Eventi - Alessandria

Carnevale al Quartiere Cristo: l’ironia della Businà di Gianni Pasino

Il testo completo letto questa domenica
Carnevale al Quartiere Cristo: l’ironia della Businà di Gianni Pasino

ALESSANDRIA – Come da tradizione il Carnevale ad Alessandria è anche sinonimo di Businà. La consueta, nonché ironica, ‘filippica’ sugli avvenimenti più recenti di Alessandria ha preso vita anche quest’anno durante la sfilata dei carri al quartiere Cristo. Di seguito l’intera Businà, di Gianni Pasino:

A l’è Carvé, me cara gent
festegiùma, am custa nent
ònche se prima u s’era mai vist
‘na festa facia ammachì al Crist
che, us po’ pròpi dì cun tranquilità,
l’è quasi mei che la sità.

I disu che a suma ün ünica famija,
ma ammés j’è ‘na feruvija,
sü e zü di trenu, invèr e istà
e noi a suma sèmper pü sagrinà.

I noster pover pendolari
‘d sudisfassiòn i ‘na j’òn pròpi uari,
sul tabellone alzi lo sguardo…
e ‘t trovi u to trenu ch’l’è an ritardo.

Quòndi ch’j’era giuvu la me murusa
da la stasiòn a m’à telefunà
“Ho un ritardo”, a m’à dìcc an po’ delusa…
e me am son subit preocupà!

A m’è amnì ans la front di gròn sidùr
e la pònsa… pèn’na ‘d dulùr…
Quòndi che po’ ben u m’à spiegà…
a j’ò dìcc: “Meno male: am scherdiva d’esi papà!”

Pover trenu… e povra stasiòn
meza vòja, ‘na desulasiòn
e u smistament ch’l’era viv l’atr’eri
adès u smeja ün simiteri.

I fòn sü del firmi per andè a Milòn
ma se acsè andùma anòn
ater che déj du travaj ai feruvié…
andè a Milòn us fa prima a pé.

Dl’a logistica us ‘na parla a sé
ma j’è nzèn ch’u saba ben se ch’ l’è.

E a cui ad Genua ch’i m’òn pià ‘d mira
a juma dìcc: “Për jitèvi ciamèm pira.”

Ma për fè ün pont a la sgagiàja
a suma nent la gent pì taiàja,
basta dì che për ‘l Meier zura aTani
a juma bità quasi vent’ani!

Adès però a Ruma, Molinari
l’è al Cap di so Parlamentari,
chisà se là chiccòs al vònsa
per ampinì ònche la nostra pònsa.

Se no, Cuttica. sensa tònt pensè,
la manèra per fè i sold a l’à fàcc prestu a truè:
Tu alessandrino lo puoi capir
uardònda j’autovelox ch’a j’è an gir!

Però u Sindich Cuttica forsi ul sa meja
ch’l’è pì nenta ‘d moda la futugrafèja,
adès j’è ‘l selfie,… i disu ch’l’è “cool”
acsè la foto ta t’la fai da sul.

A j’ò pòura , che prima o po’ ‘j’avròn al mur
‘d dimi che da sul um tuca fè ònche l’amur.

Ma urmai a j’ò capì che sèmper pi ‘d suèns
al mond a l’è dventà ün controsèns:
a Lisòndria u teater l’è sensa gent,
però la andrènta el pompa u riscoudamènt!

I spetacul ant’el Palatenda j’òn ousì fè
bel né…, ma suta u tendòn u j’era da slè.

Adès a spiciùma ‘d vighi se ch’us fa
an Piazèta d’la Lega, el cor d’la sità,
cun u lüssu urmai j’òn lancià la sfida
cun Signorelli e ònche Rovida
ch’j’òn el bar che al prim piòn;
t’ei an vidrèn’na e t’uardi luntàn.

Po’ t’uardi suta… e u j’è la piasa
al viavai d’la gent d’ogni rasa
ma pì che tütt màchini… da là e da lè,
‘na füm da sufuchè.

Cui ch’i voru nent fè doi pàss a pé
i giru antùr ac’mè di beté
i sgasu, i trombu e ch’ul ch’l’è peggio
i cuntinuo a girè senza parcheggio!

S’la va anòn acsè, për u noster pover nas
ui va la maschera antigas,
ma forsi a cui ch’i cmandu ‘ndrènta al Palasi del Cumèn
o ch’ui funsiòn’na la canapia nent pròpi ben,
o i stòn lè ant el brò d’la so amnèstra
sensa mai drobi ‘na fnèstra.

Me al so perché ant’u so ufiss
Cuttica us ‘na stà sarà ben ben schiss:
se u drob… e per caso el fa curènt
i so cavì ui ten pi nent.

Quònti gròn’ni ch’l’à ‘s povr’omi,
për cmandè ui va ün bel stomi
për ogni roba, ogni decisiòn,
a l’à da fè i chent cun l’upusisiòn.

Ans la piasa dadnòn a l’uspidal
jòn dìcc che ‘l piònti i stavu mal
e j’òn gavàij cun tònti discüssiòn
sostituendji cun di lampiòn,
perché la prima roba l’è nent la blessa,
ma avej an po’ ‘d sichirèssa.

Acsè j’abusivi moru e maruchèn,
cun tücc si bei e nov lanternèn,
adès che i sc-iaru… j’òusu el spali
e anche ‘d nòcc it rompu el bali.

La Businà a l’à ‘l duvèr ‘d chintè
tüti ’l robi e critichè,
ma adès a voj ònche fevi ‘na pruposta
perché ai prublèma ambzò dèj risposta.

Noi ‘d prublèma a ‘na j’uma ün para
che is risulvu sensa apalt e sensa gara:
a j’uma i bògg an tüti el strà
e i rifiuti ant’ogni via d’la sità.

L’è a basta bitès d’acòrdi e andè
chichadèn cun d’la bon’na vuluntà a ciamè
che a tücc um daga aiuti
e ch’el vaga an gir a piè i rifiuti
cun ‘na squadra o ‘na bela trupa
e tücc cui crateri ch’ u stupa.

El strà i sarònn beli lastricaji
tüti an piòn, beli levigaji
e a voj vighi se chichadèn us lamènta
ammà perché i son pen’ni d’armènta!

Adès av salüt, me car amìz,
a sper ch’i vaghi a cà cun chic surìz,
antònt, uà né, armanùma chì, al piòn di babi…
e anlura av digh òncura: fè sèmper chi n’a j’abi!

Condividi