Autore Redazione
domenica
18 Febbraio 2024
17:07
Condividi
Cronaca - Alessandria

Carnevale al quartiere Cristo di Alessandria: il testo completo della businà di Gianni Pasino

Carnevale al quartiere Cristo di Alessandria: il testo completo della businà di Gianni Pasino

ALESSANDRIA – Una delle curiosità del Carnevale al quartiere Cristo di Alessandria finalmente è stata svelata. Ecco la businà, in dialetto alessandrino e in italiano, scritta e declamata da Gianni Pasino. 

U j’è poc da reji, j’è pròpi gnente da ghignè
ma pruvuma a fèli con la Businà, perché l’è Carvè,
e quindi, me cara gent
fumsi curàgi, che pitost che nent
us sa cl’è sémper mej pitòst,
sercònda tra la füm ün poc d’aròst.

A chi cu dis che a suma ant ‘na sità
‘ndo ch’i’è mai ‘na nuvità
a voj di che da nessuna parte,
esclusi Saturno e forse Marte,
per nent fè pasè pü gnente
j’òn bütà la fioriera “semo”-vente…

andònda che u “semo” dla parola
forsi el va ben per chi cl’a stüdià,
j’ò ‘ncura nent capì an quala scolaò
ma a so che da piasa dla Libertà

t’ei fursà a giré dadnòn al Cumén
con tüt i paletti ch’jòn bütà zü
jén drera l’ater… a l’è tüt pén,
ui n’è tònc ac’mè ant ‘na pista da i.

E po’, dazà ch’a sùma ant l’uriginalità
dimi voi se ant al mond j’è n’atra sità
europea, asiatica o americòn-na
ans la culén-na o ans la piòn-na

n’ do ch’jòn fac acsé tònc pastìs
pitürònda el strà con la vernìs!
Chisà che sgar… quònt tuléti
anmà per fè pasè el bicicléti!

A j’ò ‘nt la ment, per ac’mé ch’a l’ò vista
che con tüt cul righi, i pòver ciclista
ogni giurnà ch’i bitu el ròvi an tèra
is preparu ac’mé ch’iandéisu an guèra

e quòndi ch’i turnu a cà, i famigliari
i basu ac’mé quòndi che ‘l persòn-ni cari
dal fronte, povr’omi, i turnavu andré
nenta quatà…, ma almenu, an pé!

Ònca j’automobilista, al digh dabòn,
con tüt ch’ul righi i vòn an cunfisiòn.
Dadnòn a l’Esselunga i son misteri,
opira a l’è ‘na manéra per andè dric au simiteri,

perché, prima o pò, ‘na machina la pùsa
i ciclista fèrm ans la striscia rùsa.
Certo che se ‘l guèri i fisu tüti acsé
a pudrisu barlichèsi i gumi e dì del mòn e di pé

i la sbroiu nent ant l’Ucraina,
ma gnònca là an fond, an Palestina
e pensè che ant la Bibbia… e carta cònta,
u j’è scrìc ch’a l’è ‘na Tèra Sònta;

e chisà anlùra che rasa ‘d batàja
se anvéci che Sònta la füsa ampestàja.
Cuilà sé ch’i son prubléma dabòn,
u j’è chi ch’us masa per sold o per religiòn.

Noi ch’ì a riva a Tani suma pü mudèst,
el nòster batàji i son di pretèst;
as cuntentùma ‘d risiè per truè ün cadreghén
ch’el posa andè ben al pover Barusén

che, am sbagliarrò, ma um sméa mai cuntént
ònca se ‘d vut u ‘na j’à pòc o nent.
Me a son chì a parlè, ma a pos nenta ‘nvidiè
u Sindic Abunònt che, con tüt el gròn-ni ch’a l’à da sbrujè

u dev dè da ment, perché ormai a l’è ün vizi,
a cui c’l’à antùr e i fòn i caprizi
sensa smentiè che u so Partì,
gira e rigira, l’à ancùra nent capì
sl’è mej stè ansèma a cui ac’mè Barosini
o tensì an cà cui che i ciamu Grillini.

E ‘ntònt che i rauanu per sa ròba lé,
a Lisòndria, col tasi im fòn sémper tribilè
Uarda tej che putiféri u j’è sucès cun la Tari,
sperùma ch’il ròngiu prestu is afari

perché la clasifica la diz che ‘ndùma anòn uari uari,
a sùma setim an Italia parlònda ‘d rincari:
t’ai vòja a ciamèla inflasiòn o della vita aumenta il costo,
ma suma sémper nùjater a pièsesla in quel posto!

Tüta ‘n’atra storia sa fisu setim parlònda ‘d balòn,
anlùra sé cl’a sareisa ‘na sudisfasion;
i pòver Grigi im dòn anmà di dulùr…
su j’è ün gram, al piùma noi a fè u giugadùr

e pròpi pòc meis fa u j’è stàc ün mumént
che ogni giurnà us cambiava ün Dirigént!
A j’uma pers el chént, a suma nenta al pàs
per savèj chi cl’è ‘ndàc e chi ca l’è armàs.

Però i m’òn dic che per sa gabia ‘d màt
a rangè el ròbi ui pensa ün avucàt;
us ciama Rossini… e con pü ‘d ‘na poltrona
ònca s’l’è màgher, a l’è ün nov Palenzona.

U sarà per sulé che chi ch’us la fa bòn-na
i son cuilà che i stòn a Turtòn-na,
che ades j’òn i trenu, el fabrichi, u travàj
e Lisòndria, putròp, la resta con tüt i so guài

a stè lé a discùri, per del smòn-ni per ün concerto
ch’j’òn fàc a Capodanno an piasa, a l’aperto,
che u s’è facia la gara con cuilà d’Casà
per savèj andònda ch’u j’era pü tònta gent, an quale sità

gnònca se ansüma si dòi palc, an bòn-na fén,
ui fisa stàc i Rolling Stones o i Maneskén
opüra Baglioni o Morandi, anche se me, a voj dì:
j’avréisa avü pü car uardèmi Elodie!

anvéci a mezanòc, se ch’a pudiva fè; am son cuntentà
‘d Stefano Venneri cl”è bèla platà.

Però ònca se ch’ im rompu j’òs
l’è nent al cas ch’as piansu adòs,
ònca sa suma ‘ncùra pén ‘d difèt
ant i tirèt j’uma di prugèt

per fè funsiunè u Scalo ‘d la feruvéa
c’l’è gròs ac’mé meza sità, almenu um sméa,
per u téater, che u duvrisa avèj d’j’atùr…,
ma l’è lé che u specia i müradùr.

E po’, l’Uspidàl: j’òn fàc tònt bataiè
i savu nent se da chì o da là, andò ch’i l’aurivu bütè…
adès ch’j’òn stüdià andònda c’l’è pü cunveniént
i scrobu che i sold ch’j’òn i basteròn nént…

e me j’ò poura che quòndi che j’euro j’avròn finì ‘d chintè
ch’i fasu, magari, ‘n uspidàl da mèz e mèz. Ac’mé ch’a l’è?
Lé it dan l’anestesia, ma l’uperasiòn
t’at la vai a fè ant ün àter cantòn.

E ‘nt’el menter ch’i disu che l’uspidàl a l’è n’ ecelénsa
con di Prufesùr ch’j’on stidià la Siensa
con tònc Diplòma e tònti midàji
che i lisu splendénti tacaji al miràji,
me am ciam perché sa j’ò ün mèz maqué
per ‘na visita, ün para d’ani, um tuca spicè

e perché al Pronto Soccorso, ac’mè ‘n’ansansà
im lasu ans ‘na barèla, e po’ us vigarrà…
e me armàn lé con ‘na brüta céra
a spiciè ch’ui riva almenu ‘n’inferméra
ch’am fasa quaicòs, ch’am daga ‘na mòn
prima ch’am büta a telefunè a Bagliòn.

A pruposit ‘d Bagliòn… a j’ò vist anmà iéri
che la Stasiòn di trenu a l’è ‘dventàja ‘n simitéri;
‘na vòta a j’era di negòzi e an pòc ‘d vitalità
adès anvéci a l’è quasi tütt sarà.

Fònda ‘na spasigià ant’i giardén
a j’ò ‘ncuntrà el me amiz Pidrén
ch’um ‘na chénta sémoer del novi…
ad nòc, ant ‘i parcheggi, dal machini i portu vea el rovi …
Ròbi da ciò! As arcmandùma a la Puliséa
che sti disgrasià prestu ui péa.

Po’ am sòm tràc ant’el Curs e se u centro a l’è ch’ul ch’a l’è,
la periferia… lasùma sté!
Valmadòna a la fàc parlè almeno un po’
con u sò Comitato del Nò.
Spinetta, dermàgi, ‘na nuvità pròoi nenta l’è,
con la sò fabrica la fa tribilè,
Casabaiòn, a l’è za ‘n miracu che u sò castè
l’arman ancùra an pé
e a Mandrogne mincantònt ui brüsa quaicòs
ma il fan nenta ‘d sichira per scaudèsi j’os.

Anlùra ant là sità ‘ndò che anzén u s’angrasa,
u j’è chi che pròpi bén ancùra us la pasa:
Monsignùr Gallese, ormai da ‘n tòc
la pensà ben ‘d fèsi u traslòc
e adès u sta ant ‘n apartamént
però ant ün post ch’a l’è in cunvént
e al Santa Chiara, ciamli gnurònt
u s’è fina fàc u so risturònt.

U l’à stüdiaja bén, ma bén dabòn
epüra an gir j’è pü mea ‘d vucasiòn,
‘na vota fè al previ l’era ‘n unùr.
Adès u j’è pü ‘nzén ch’al prega Nòster Signùr
e a Lisòndria urmai l’è ün lìssu, ‘na bléssa
avèj cucadén ch’u saba dì méssa.

A j’ò capì anlura che la ricetta
a l’è ai religius fèi sautè la gavetta:
basta stidiè an seminari o an cunvént…
us dventa sübit Vescuv con la patént.

Schisèmi se con sta cita Businà
anveci ad stè alégher a v’ò sagrinà,
a l’è che i temp i son cui chi son
ma a reji col disgrasji a sùma ancùr bòn
e uardòndzi antùr, se ch’a j’uma da di

con d’j’aministratùr che i m’avu garantì
che per fè sta ben tutta sta gente
j’avreisu fàc la città “intelligente”
con i pà dla luce che i parlavu
e i rifiuti che gnònc pü i spisavu

e gli autobus sémper puntuàl
tüt culegà: la Stasiòn, l’Uspidàl…
ma ‘l prugèt l’è mort.. soldi non tengo
ogni bòn-na idea l’è ‘ndacia a ramengo.

Addio città intelligente, t’am piazivi tònt,
ma sùma destinà a armani gnurònt…
e a tej lisandrèn, che t’ei sémper al piòn di babi
at dag in bel cunsiglu: “Oh, fa che t’n’abi!”

TRADUZIONE IN ITALIANO

C’è poco da ridere, non c’è proprio niente da sghignazzare,
ma proviamo a farlo con la Bosinata, perché è Carnevale,
e quindi, mia cara gente, facciamoci coraggio,
che piuttosto che niente, si sa che è sempre meglio
piuttosto, cercando tra il fumo un po’ d’arrosto.

A chi diche che siamo in una città
dove non c’è mai una novità
voglio dire che da nessuna parte,
esclusi Saturno e forse Marte,
per non far passare più niente
hanno messo la fioriera “semo”-vente…

dove il “semo” della parola
forse va bene per chi ha studiato
non ho ancora capito in quale scuola,
ma so che da Piazza della Libertà

sei obbligato a girare davanti al Comune
con tutti i paletti che hanno messo giù
uno dietro l’altro… è tutto pieno,
ce ne sono tanti come su una pista da sci.

E poi, già che siamo nell’originalità
ditemi voi se nel mondo c’è un’altra città
europea, asiatica o americana
sulla collina o sulla pianura

dove abbiano fatto così tanti pasticci
pitturando la strada con la vernice!
Chissà che spreco… quante lattine
Soltanto per far passare le biciclette!

Ho nella mente, per come l’ho vista
che con tutte quelle righe, i poveri ciclisti
ogni giorno che mettono le ruote a terra
si preparino come se dovessero andare in guerra

e quando tornano a casa, i famigliari
li bacino come quando le persone a loro care
dal fronte, pover’uomini, tornavano indietro
non coperti…, ma almeno in piedi!

Anche gli automobilisti, lo dico davvero,
con tutte quelle righe vanno in confusione.
Davanti all’ Esselunga sono misteri,
oppure è una maniera per andar dritti al cimitero,
perché, prima o poi, una macchina spinge
i ciclisti fermi sulla striscia rossa.

Certo che se le guerre fossero tutte così
potremmo leccarci i gomiti e le dita delle mani e dei piedi.
Non la risolvono in Ucraina,
ma neanche là in fondo in Palestina
e pensare che nella Bibbia… e carta canta,
c’è scritto che è una Terra Santa

e chissà allora che razza di battaglia
se invece che Santa fosse impestata.
Quelli là si che sono problema davvero,
c’è chi si ammazza per soldi o per religione.

Noi qui sulla riva del Tanaro siamo più modesti,
le nostre battaglie sono dei pretesti;
ci accontentiamo di bisticciare per trovare una poltrona
che possa andar bene al povere Barosini.

che, mi sbaglierò, ma non mi sembra mai contento
anche se di voti non ne ha poi molti.
Io sono qui a parlare, ma non posso invidiare
Il Sindaco Abonante che, con tutte le grane che ha da
sbrigare,

deve ascoltare, perché ormai è un vizio,
a quelli che ha intorno e fanno i capricci
senza dimenticare che il suo Partito,
gira e rigira, non ha ancora capito
se è meglio essere alleati con quelli come Barosini
o avere in casa quelli chiamano Grillini.

E intanto che rimescolano le idee in proposito,
ad Alessandria, con le Tasse ci fanno sempre tribulare…
Guarda te che putiferio è successo con la Tari,
speriamo lo aggiustino prestp quest’affare,

perché la classifica dice che non andiamo avanti bene,
siamo in settima posizione in Italia parlando di rincari,
hai voglia a chiamarla inflazione o della vita aumenta il costo,
ma siamo sempre noi a prenderla in quel posto!

Tutta un’altra storia se fossimo settimi parlando di pallone,
allora sì che sarebbe una soddisfazione;
i poveri Grigi ci danno soltanto dei dolori…
se c’è uno scarso, lo prendiamo noi in squadra

e proprio pochi mesi fa c’è stato un momento
che ogni giorno si cambiava un Dirigente!
Abbiamo perso il conto, non siamo al passo
Per sapere chi se n’è andato e chi è rimasto.

Però mi hanno detto che per questa gabbia di matti
ad aggiustare le cose ci pensa un avvocato;
si chiama Rossini… e con più d’una poltrona
anche se è magro, è un nuovo Palenzona.

Sarà per quello che chi se la passa bene
Sono quelli che abitano a Tortona,
che adesso hanno i treni, le fabbriche, il lavoro
e Alessandria, purtroppo, resta con tutti i suoi guai

e star lì a discutere, per settimane per un concerto
che han fatto a Capodanno in piazza, all’aperto,
che si è fatta la gara con quelli di Casale
per sapere dove c’era più gente, in quale città

nemmeno se sopra quei due palchi, in buona fine,
ci fossero stati i Rolling Stones i i Maneskin
oppure Baglioni o Morandi, anche se io, voglio dire:
avrei gradito di più guardarmi Elodie!

invece a mezzanotte, cosa potevo fare, mi sono
accontentato
di Stefano Venneri che è pelato.

Però anche se ci rompono le ossa
non è il caso che ci piangiamo addosso,
anche se siamo ancora pieni di difetti
nei cassetti abbiamo dei progetti

per far funzionare lo Scalo della ferrovia
che è grosso come mezza città, almeno mi sembra,
per il Teatro, che dovrebbe avere degli attori…,
ma è lì che aspetta i muratori.

E poi, L’Ospedale: han fatto tanto battagliare
Non sapevano se di qui o di là, dove volevano metterlo…
Adesso che han studiato dov’è più conveniente
Scoprono che i soldi non basteranno…

e io ho paura che quando gli Euro avran finito di contare
facciano, magari, un ospedale metà e metà.
Com’è?
Lì ti danno l’anestesia, ma l’operazione
la vai a fare da un’altra parte.

E mentre dicono che l’Ospedale
è un’Eccellenza
con Professori che hanno studiato la Scienza
con tanti Diplomi e tante medaglie
che luccicano appese ai muri,
io mi chiedo perché se ho un mezzo dolore
per una visita, un paio di anni mi tocca aspettare

e perché al Pronto Soccorso, come un ebete
mi lasciano su una barella, e poi si vedrà…
e io rimango lì con un brutto aspetto
ad aspettare che arrivi almeno un’infermiera
che mi faccia qualcosa, che mi dia una mano
prima che mi metta a telefonare a Bagliano.

A proposito di Bagliano… ho visto solo ieri
che la Stazione ferroviaria è diventata un cimitero;
una volta c’erano negozi e un po’ di vitalità
adesso invece a quasi tutto chiuso.

Facendo una passeggiata nei giardini
ho incontrato il mio amico Pierino
che ha sempre notizie nuove…
di notte, nei parcheggi, asportano le ruote dalle auto…
Robe da chiodi! Ci raccomandiamo alla Polizia
che acciuffi presto questi disgraziati.

Poi ho fatto Corso Roma e se il centro è quello che è,
la periferia… lasciamo stare!
Valmadonna ha fatto parlare di sé almeno un po’
con il suo Comitato del NO (Biogas)
Spinetta, peccato, proprio una novità non è,
con la sua fabbrica che fa tribolare,
Casalbagliano, è già un miracolo che il suo castello
rimanga ancora in piedi
e a Mandrogne ogni tanto brucia qualcosa
ma non lo fanno di sicuro per scaldarsi le ossa.

Allora nella città dove nessuno s’ingrassa,
c’è chi proprio bene ancora se la passa:
Monsignor Gallese, ormai da un pezzo
ha pensato bene di fare trasloco
e adesso abita in un appartamento
però in un posto che è un convento
e al Santa Chiara, chiamalo ingenuo
s’è fatto anche il suo ristorante.

L’ha studiata bene, ma bene davvero
eppure in giro non ci sono più vocazioni,
una volta fare il prete era un onore.
Adesso non c’è più nessuno che preghi Nostro Signore
e ad Alessandria ormai è un lusso, una bellezza
aver qualcuno che sappia dir Messa.

Ho capito allora che la ricetta
è ai religiosi fargli saltar la gavetta:
basta studiare in Seminario o in convento…
si diventa subito Vescovo con la patente.

Scusatemi se con questa piccola Businà
invece di rallegrarvi vi ho innervosito,
è che i tempi sono quelli che sono
e guardandosi attorno, cosa dobbiamo dire

con degli Amministratori che ci avevano garantito
che per far star bene tutta sta gente
avrebbero fatto la città “intelligente”
con i pali della luce parlanti
e i rifiuti che non puzzavano

e gli autobus sempre puntuali
tutto collegato: la Stazione, l’Ospedale…
ma il progetto è morto… soldi non tengo
ogni buona idea e andata a ramengo.

Addio città intelligente, mi piacevi tanto,
ma siamo destinati a rimanere ignoranti…
e a te alessandrino, che sei sempre a terra
ti do un bel consiglio: “Oh, provvedi per il meglio!”

Condividi